LV  

Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrāde

Piedāvajam izstrādāt šādu dokumentu:
- darba vides iekšejās uzraudzības plāns.

Darba vides iekšējā uzraudzība sastāv no šādiem posmiem:
1. darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
2. darba vides riska novērtēšana, ieskaitot riska novērtēšanu darbā, kuru veic grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā;
3. darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana;
4. darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un pilnveidošana.

Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana
Darba devējs ne retāk kā reizi gadā plāno darba vides iekšējo uzraudzību, lemjot par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem.
Darba vides iekšējo uzraudzību darba devējs plāno sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi, ņemot vērā:
1. darbības veidu, darba raksturu un darba apstākļus;
2. pastāvošos darba vides riska faktorus un darba vides riska novērtēšanas rezultātus;
3. Valsts darba inspekcijas brīdinājumus, rīkojumus un lēmumus, kas attiecas uz darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā;
4. uzņēmuma tehniskos un finanšu līdzekļus.
Darba vides iekšējo uzraudzību veic darba devēja norīkots darba aizsardzības speciālists vai pats darba devējs, ja ir ne vairāk kā 10 nodarbinātie un darba devējs veic darba aizsardzības speciālista pienākumus. Personai, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību, jābūt apmācītai atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību darba aizsardzības jautājumos.
Ja uzņēmumā nav atbilstoša darba aizsardzības speciālista, darba devējs darba vides iekšējā uzraudzībā iesaista kompetentu institūciju darba aizsardzības jautājumos (piemērām: Darba aizsardzības administrāciju).
Darba devējs, darba aizsardzības speciālists, kompetentais speciālists vai kompetentā institūcija, veicot darba vides iekšējo uzraudzību, sadarbojas ar uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un iesaista nodarbinātos.
Darba devējs nodrošina darba vides iekšējai uzraudzībai nepieciešamos resursus (piemēram, personāla, finanšu, tehniskos resursus).


P.S.: Kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas iesaistīšana uzņēmuma darba vides iekšējā uzraudzībā nemazina darba devēja atbildību par darba drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu.

 

Lai pieteiktos pakalpojumam vai uzzinātu pakalpojuma izmaksas lūdzām sazināties ar mums !

Vai Jūs zinājāt, ka apkalpošana ir daudz izdevīgāka nekā dokumentu kārtošanā pašiem spēkiem? Cik tas maksā? Aizpildi anketu.