LV  

Par civilo aizsardzību atbildīgo personu apmācība

 1. “Civilās aizsardzības likums” un ar to saistītie normatīvie akti nosaka, ka ministriju, valsts iestāžu un komersantu nodarbinātājiem (it īpaši par objekta civilās aizsardzības jautājumu atbildīgajiem darbiniekiem), ir nepieciešama apmācība civilā aizsardzībā:

  "Civilā drošība un aizsardzība" 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma:

  Mērķa auditorija

  Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

  Profesionālās 
  izglītības 
  programmas 
  mērķis

  Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

  Programmas saturs

  1. 1. Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums
   2. Civilās aizsardzības plānošana
   3. Ugunsdrošība un glābšanas darbi
   4. Prakse valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās, komercsabiedrībās. 

  Mācību rezultāts

  Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt par objekta civilo aizsardzību atbildīga darbinieka pienākumus atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībām

  Stundu skaits

  160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

  Maksa vienai personai

  175,00 EUR *
  Dāvanā no DD24.lv
  Ugunsdzēsības aparāts PA-1
  10,50 EUR vērtībā


  * Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


  "Civilā aizsardzība" 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma:


Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Programmas saturs

 1. 1. Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums
  2. Civilās aizsardzības plānošana
  3. Ugunsdrošība un glābšanas darbi

Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība kas dod iespēju veikt par objekta civilo aizsardzību atbildīga darbinieka pienākumus atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībām

Stundu skaits

20 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

75,00 EUR 1. Vairāk informācijas un pieteikšanas kursiem : http://www.specialists.lv

 

 1.