LV  

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam izstrādāšana

 

Piedāvājam veikt Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam izstrādāšanu.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā:

1. izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

2. evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības;

3. sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai;

4. pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi ugunsdzēsības ietaisēm);

5. izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomuni­kācijas;

6. iedarbina ugunsdzēsības un citas ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas;

7. pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības;

8. darbojas objekta ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tiek izmantoti uguns­dzēsības līdzekļi un tehnika;

9. rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem (piemēram, dien­nakts laika, meteoroloģiskajiem apstākļiem, gadalaika).

 

Standarta (tipveida) plānu meklējiet internetveikalā DD24.lv

 

DD24.lv