DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Obligāto veselības pārbaužu organizēšana

Piedāvājam šādus pakalpojumus:


OVP karšu aizpildīšanu;
OVP pakļauto personu, amatu sarakstu sastādīšanu;
OVP organizēšana pasūtītāja telpās;

Piedavājam obligato veselības parbaužu organizēšanu ( viena darbninieka pārbaude no 15,00 EUR bez PVN, lai precīzi noteikt izmaksas Jūsu uzņēmumam lūgums sazināties personīgi).


Par OVP:


OVP veic personām:
1. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā, kur viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori (piem.: darbs ar ķīmiskām vielām, darbs ar datoru, fiziskās pārslodzes);
2. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem (piem.: darbs augstumā, darbs elektroietaisēs).
Svarīgi!!! Veselības pārbaudes, kad tiek aizpildītas “Sanitārās grāmatiņas” nav OVP!!!
Uz OVP nosūta:
1. personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas (pirms darba līguma noslēgšanas) pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;
2. nodarbinātos (kad jau ir noslēgts darba līgums):
2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai – 1xgadā/2xgadā/3xgadā;
2.2. ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanai:
2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi;
2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos darba apstākļos kā nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo darba vides faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes;
2.2.3. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba vides faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību;
2.2.4. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.
Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts

Svarīgi! Ģimenes ārsts drīkst veikt OVP, ja viņš ir ieguvis arodslimību ārsta sertifikātu!

GADĪJUMĀ JA  VAJADZĪBAS PĒC INDIVIDUĀLAS PIEEJAS NAV, MUMS IR ČETRI STANDARTA PIEDĀVĀJUMI AR GARANTĒTĀM IZMAKSĀM !

Iepazinies ar piedavājuma varinatiem un izlemj kurš tev ie piemerotāks, atceries, ka šie ir standarta varianti, gadījumā ja vēlies personīgo speciālistu un individuālo pieeju, aizpildit pieteikuma anketu.

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !