ugunsdrošības speciālista kursi

Ugunsdrošības speciālista kursi (apmācība), 160 stundu programmaProgrammas nosaukums:

Pamatlīmeņu zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma; 
* Mācību programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādāta parauga un ir apstiprinātā VUGD un IKVD.


Tuvākie klātienes kursu norises datumi:

4.Janvārī
4.Janvārī

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju, visas lekcijas notiek attālinātā formātā (ZOOM platformā)

e-APMACĪBU portālā ir iespēja noskatīties lekciju ierakstus, prezentācijas un citus papildus materiālus.


** Eksāmenu var kārtot arī vēlāk ar jebkuru citu grupu.
Eksāmenā dienā, e-APMACĪBU portālā ir nepieciešams izpildīt kursa noteiktus pārbaudes darbus.
Vairāk informācijas e-APMACĪBU portāla.

 

 


Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.


Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes,  kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā  (turpmāk – objekts), kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

 

UZMANĪBU: Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – vismaz vidējā izlitība(izglītības iestādei būs jāiesniedz attiecīgā dokumenta kopija, t.i.: apliecība, atestāts vai diploms)


Programmas saturs:

  1. Ugunsdrošība 

  2. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības līdzekļi

  3. Ugunsgrēku dzēšana

  4. Prakse objektā


Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus visos uzņēmumos un iestādēs.


Stundu skaits:

160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)


Kursa cena:

 185,00  * (elektroniskie mācību materiāli e-portālā un drukātie izdales materiāli apmeklējot klātienes lekcijas ) 

 

 

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


PIETEIKUMA FORMA

Vēlos uzsākt apmācību: